ลำดับที่ ชื่อชุด รายละเอียด
1 (แผ่นที่ 1) เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 (แผ่นที่ 2) จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข
3 (แผ่นที่ 3) เนื่องในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
4 (แผ่นที่ 4) จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น
5 (แผ่นที่ 5) ประทีปธรรมส่องใจ ประทีปไฟส่องทาง
6 (แผ่นที่ 6) เสริมวิสัยทัศน์ สร้างวิสัยธรรม
7 (แผ่นที่ 7) คติธรรมสอนหลักจิต คติชีวิตสอนหลักรรม
8 (แผ่นที่ 8) หลักกิโลวัดระยะ หลักธรรมะวัดจิตใจ
9 (แผ่นที่ 9) บัณฑิตฝึกตน วิญญูชนฝึกใจ
10 (แผ่นที่ 10) ชีวิตหนึ่งดวงใจ ท่องไปในโลกกว้าง
11 (แผ่นที่ 11) ข้อธรรมย้ำเตือนใจ ข้อวินัยย้ำเตือนตน
12 (แผ่นที่ 12) วิชชาดี จริยะเด่น เน้นวินัยตน
13 (แผ่นที่ 13) เข็มทิศชี้บอกทาง หิริ-โอตตัปปะชี้บอกธรรม
14 (แผ่นที่ 14) พุทธบุตรแท้ แน่วแน่ในคุณธรรม
15 (แผ่นที่ 15) บุคคลผู้ใดก็ตาม ถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ ไม่นับว่าเป็นอารยชน
16 (แผ่นที่ 16) ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ทรัพยากรอันล้ำค่า
17 (แผ่นที่ 17) ยึดธรรมวินัย เป็นองค์แทนศาสดา
18 (แผ่นที่ 18) ขอให้มั่นใจเถิดว่า มรรคผลยังคงเส้นคงวา
19 (แผ่นที่ 19) ก้าวตามหลักกรรม มุ่งมั่นสร้างหลักจิต
20 (แผ่นที่ 20) พระศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลก
21 (แผ่นที่ 21) ศีลธรรมสำคัญแท้ ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
22 (แผ่นที่ 22) มีหลักธรรมประจำจิต ดีกว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆ
23 (แผ่นที่ 23) งานยุติภพชาติ ไม่ปราศจากสติและปัญญา
24 (แผ่นที่ 24) ปูชา จ ปูชนียานํ : บูชาบุคคลที่ควรบูชา คือมรรคาบริสุทธิ์ชาวพุทธแท้
25 (แผ่นที่ 25) อริยธรรมนำอริยทรัพย์
26 (แผ่นที่ 26) แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มี
27 (แผ่นที่ 27) ยึดธรรมเป็นเหตุ ดีกว่ายึดกิเลสเป็นมรรคา
28 (แผ่นที่ 28) สร้างหลักให้ชีวิต สร้างจิตให้มีธรรม
29 (แผ่นที่ 29) เมตตาธรรม นำโลกร่มเย็น
30 (แผ่นที่ 30) เมื่อโลกสันนิวาสมืดมิดปิดตา ทำไมเจ้าไม่แสวงหาที่พึ่งเล่า! (ผู้ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา)
31 (แผ่นที่ 31) สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ทุกข์อื่นยิ่งกว่ามรณภัยไม่มี
32 (แผ่นที่ 32) ความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง
33 (แผ่นที่ 33) ตายแล้วไม่สูญ ทางพอกพูนความดี
34 (แผ่นที่ 34) ชีวิตลิขิตได้ด้วยกรรมเป็นใหญ่
35 (แผ่นที่ 35) จงเตือนตนด้วนตนเอง
36 (แผ่นที่ 36) คนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง
37 (แผ่นที่ 37) ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
38 (แผ่นที่ 38) ถ้าจะทำสิ่งไหน ขอให้ทำสิ่งนั้นจริงๆ
39 (แผ่นที่ 39) ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม
40 (แผ่นที่ 40) ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นเครื่องหมายของคนดี
41 (แผ่นที่ 41) มารดาบิดาเป็นบุพพาจารย์ของบุตรธิดา
42 (แผ่นที่ 42) การสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้
43 (แผ่นที่ 43) ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า
44 (แผ่นที่ 44) บุคคลหว่านพืชเช่นได ย่อมได้ผลเช่นนั้น
45 (แผ่นที่ 45) ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเกิดสุข
46 (แผ่นที่ 46) ข้อแนะนำการฟัง MP3-ธรรมะ ของหลวงพ่ออินทร์ถวาย
47 (แผ่นที่ 47) ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
48 (แผ่นที่ 48) ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก
49 (แผ่นที่ 49) สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
50 (แผ่นที่ 50) ความอดทน เป็นตะปะอย่างยิ่ง
51 (แผ่นที่ 51) จิตที่ฝึกมาแล้วนำสุขมาให้
52 (แผ่นที่ 52) ความทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี
53 (แผ่นที่ 53) มารดา บิดาท่านว่าเป็นพรหมของบุตร
54 (แผ่นที่ 54) ศีล เป็นเยี่ยมในโลก
55 (แผ่นที่ 55) ถ้าพร่ำสอนคนอื่นเช่นใด ก็ควรทำตนเช่นนั้น
56 (แผ่นที่ 56) ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นได้ชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดี
57 (แผ่นที่ 57) ไคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ
58 (แผ่นที่ 58) ลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าไม่นับเป็นลูก
59 (แผ่นที่ 63) คนมีสติ เหมือนมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา
60 (แผ่นที่ 64) โกรธครอบงำ จะมองธรรมไม่เห็น
61 (แผ่นที่ 65) ทุกชีวิตในโลกนี้ มีความตายเป็นที่สิ้นสุด
62 (แผ่นที่ 66) ทุกชีวิตก็เหมือนผลไม้สุก รอวันที่จะร่วงลงสู่ดิน
63 (แผ่นที่ 69) คนทำชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
64 (แผ่นที่ 70) กรรมชั่ว ย่อมตามเผาผลาญในภายหลัง
65 ถูกจิต ๑ "อกฺขาตาโร ตถาคตา : พระตถาคตเพียงชี้บอกทาง"
66 ถูกจิต ๒ "ธมฺโม ปทีโป วิย : ธรรมเป็นดุจประทีป"
67 ถูกจิต ๓ "ประทีปธรรมส่องสว่างกลางใจคน"
68 ถูกจิต ๔ "ดำเนินตามแนวอริยสัจ คือหนทางสัตบุรุษ"
69 โดนใจ ๑ "เมื่อความตายมาถึงเข้า อะไรเล่าจะเป็นที่พึ่ง"
70 โดนใจ ๒ "ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จด้วยใจ"
71 บันทึกความทรงจำของข้าพเจ้า ลำดับที่ ๑ "รวมใจ แม้ต่างจิต"
72 บันทึกความทรงจำของข้าพเจ้า ลำดับที่ ๒ "ร่วมคิด แม้ต่างใจ"
73 งานพระราชเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (แผ่นที่ ๑)
74 งานพระราชเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (แผ่นที่ ๒)